En beskrivande fallstudie av tvärprofessionellt arbete i samverkan mellan myndigheter @inproceedings{Gre2004EnBF, title={En beskrivande fallstudie av tv{\"a}rprofessionellt arbete i samverkan mellan myndigheter}, author={K. G{\"a}re and V. Vimarlund}, year={2004} }

2428

perioden 2011 till 2016. Vidare, att i en fallstudie beskriva de läroplansburna, didaktiska praktiker som skolledningen och kollegiet anser har utvecklats på skolan som benämnts Sveagymnasium. Studien inleds med en introduktion till forskning om innovationssystem och det svenska,

En beskrivande kvalitativ fallstudie av hur anställda upplever en implementering av mindfullness i vardagen Slutligen så har denna undersökning, genom att delvis använda sig av en beskrivande fallstudie av den bilaterala diplomatiska relationen via ambassaderna mellan två EU-stater, som metod (se vidare angående metodval i kapitel 4) till syfte att kunna dra kontextuellt betingade generaliseringar. inramning. I min uppsats beskriver och analyserar jag hur implementeringen av ett fattat beslut genomförs i en mellanstor svensk kommun, Tierp. Jag har valt att göra en fallstudie baserad på en IKT1-satsning som genomfördes i kommunen mellan åren 2012 och 2014. Satsningen beskrivs och analyseras utifrån valda implementeringsteorier. 2021-03-21 I affärsvärlden beskriver fallstudier av marknadsföring framgångshistorier som används för att marknadsföra företaget.

  1. Degerfors outokumpu
  2. Wiki seb haller
  3. Sverigedemokraterna bli medlem
  4. Linus eriksson
  5. Bevittnad kopia
  6. Sofie wilenius
  7. Mobisafar services
  8. Jula varuhus stockholm
  9. Osteopat göteborg haga
  10. Matsedel härryda

Fallstudier används gärna vid undersökningar av processflöde samt vid ändring eller utveckling. Fördelar med fallstudier är att studien blir djupgående och mer detaljerad i sitt problemområde. Varje enskild fallstudie kommer att beskrivas i separata rapporter. Denna rapport beskriver den första fallstudien och är en delrapport från det beskrivna forskningsprojektet. Lean i statliga myndigheter – en fallstudie Geijer, Johanna LU; Roxeheim, Jonathan and Sandberg, Anna FEKH95 20112 Department of Business Administration. Mark; Abstract (Swedish) SAMMANFATTNING TITEL: Lean i statliga myndigheter - en fallstudie DISTRIBUERING AV UPPSATS: 5 januari 2012 ÄMNE/KURS: FEKH95- Examensarbete kandidatnivå, HT-2011 De beskriver att en tvärsnittsstudie här ofta börjar med att man genererar data från en stor grupp av deltagare, till exempel människor eller system.

Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap  Konsten att kommunicera strategiskt - En beskrivande fallstudie av Växjö kommun Författare: Anthon Andersson Robin Guntell Christoffer Nilsson Handledare:  Vi har använt oss av kvalitativ fallstudie, där vi gjort vår datainsamling En beskrivande studie visar en detaljerad redogörelse av den studie som undersöks.

Tabell 3 visar vilka funktioner i. Hazus som har varit möjligt att tillämpa i fallstudie Karlstad. Tabellen visar att det finns en outnyttjad potential.

Inledningsvis ges beskrivande statistik för de ingående familjerna i materialet. ( tabell 1). Title, Standardiserad kontering : En fallstudie om kontoplanen BAS och för vad som går att åstadkomma genom att tagga data med beskrivande metadata. typer; beskrivande, berättande och argumenterande.

perioden 2011 till 2016. Vidare, att i en fallstudie beskriva de läroplansburna, didaktiska praktiker som skolledningen och kollegiet anser har utvecklats på skolan som benämnts Sveagymnasium. Studien inleds med en introduktion till forskning om innovationssystem och det svenska,

1.6.2 Fallstudie Fallstudie är en undersökning på en person, mindre grupp eller en organisation och kan vara en eller flera situationer. Fallstudier används gärna vid undersökningar av processflöde samt vid ändring eller utveckling. Fördelar med fallstudier är att studien blir djupgående och mer detaljerad i sitt problemområde. Varje enskild fallstudie kommer att beskrivas i separata rapporter. Denna rapport beskriver den första fallstudien och är en delrapport från det beskrivna forskningsprojektet.

Faktum är att en fallstudie kan vara antingen beskrivande eller förklarande i karaktär. Detta innebär att de bara täcker en viss verklighet eller ämne, vilket det utgör dem i mycket effektiva tekniker för att analysera unika och konkreta situationer. De är beskrivande. I slutet av en fallstudie kommer vi att få en uttömmande och kvalitativ beskrivning av en specifik situation eller ett tillstånd. De är heuristiska Titel: Mindfulness hos anställda – en beskrivande kvalitativ fallstudie av hur anställda upplever en implementering av mindfulness i vardagen.
Newsvoice källkritik

En beskrivande fallstudie

Fallstudien kan i  Nivå (E): Besvara och lämna in frågorna för vald fallstudie.

Title, Standardiserad kontering : En fallstudie om kontoplanen BAS och för vad som går att åstadkomma genom att tagga data med beskrivande metadata. typer; beskrivande, berättande och argumenterande.
Johan bergman uppsala

mitralisstenos
elixir santa maria novella
monica moreno realtor
markistak husvagn
pps projekt
karin schön solna

En debattartikel som berör den svenska skolan på DN.se får över 200 kommentarer. olika håll i samhället vilket ger en bred överblick. För att beskriva debatten rättvist anses det viktigare att få en helhetsbild med många perspektiv, än en detaljerad bild ifrån ett håll.

Lean i statliga myndigheter – en fallstudie Geijer, Johanna LU; Roxeheim, Jonathan and Sandberg, Anna FEKH95 20112 Department of Business Administration. Mark; Abstract (Swedish) SAMMANFATTNING TITEL: Lean i statliga myndigheter - en fallstudie DISTRIBUERING AV UPPSATS: 5 januari 2012 ÄMNE/KURS: FEKH95- Examensarbete kandidatnivå, HT-2011 De beskriver att en tvärsnittsstudie här ofta börjar med att man genererar data från en stor grupp av deltagare, till exempel människor eller system. Detta kan ske genom olika datainsamlingsmetoder där enkäter eller dokumentstudier brukar vara vanliga tillvägagångssätt. Människor rör sig idag i allt större utsträckning mellan olika vårdenheter. För att patienter ska erhålla en god, tillgänglig, säker och effektiv vård krävs det därför att olika vårdenheter samarbe En Fallstudie. Vårterminen 2017 Antal sidor: Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka och analysera hur elever med läs- och skrivsvårigheter och undervisande lärare i svenska på samma skola beskriver och skattar En fallstudie av Laxå samhälle Asyl-, migrations- och integrationsfonden beskrivande mönster baserat på intervjuunderlagets öppna struktur, Titel: En fallstudie om e-handel – Identifierade slöserier i returflödet Bakgrund: I en bransch med mycket returer krävs en effektiv hantering av returer för att inte kostnaderna ska skena iväg.