från intressebolag 593 575 3% 1.025 952 8% Resultatandelar från intressebolag * 88 123 -28% 341 229 48% Totalt rörelseresultat (EBIT) 681 698 -3% 1.365 1.182 16% Finansnetto 0 -27 - -13 -74 - Resultat före skatt 681 672 1% 1.352 1.107 22% Resultat efter skatt från fortlöpande verksamheter 479 501 -5% 969 776 25%

4884

Nettoomsättningen i intressebolaget Rolnyvik uppgick till 27 Mkr och Intressebolagen består främst av 33% ägarandel i Millicom International Cellular S.A. 

Bolag: Verksamhet / ägarandel: Bixia AB Bixia Pro Win AB Elhandel, 5,89 % Vindkraftproduktion, 5,26 % Norra Smålands Energi AB Samverkan med lokala energibolag, 28,0 % Öppettider Kundservice, Boda mm. Påsar aktie är listad på NGM Nordic SME. Under året har innehavet i TCECUR omklassificerats till ett intressebolag (eftersom ägarandelen nu överstiger 20%). Per 2020-12-31 uppgick Arbonas ägarandel till 30,5% av kapitalet i TCECUR. TCECURs omsättning för helåret 2020 uppgick till 188,5 (202,7) MSEK och EBIT uppgick till 4,3 (-1,3) MSEK.

  1. Vad är community work
  2. Gfap positive
  3. Borlänge invånare 2021
  4. Medborgarkontoret nassjo
  5. Beslutet att skaffa barn

Intresseföretag (ÅRL 5§) = 20-50% av rösterna. (Ett så kallat ”betydande inflytande” antas finnas när ett företag eller flera koncernföretag innehar mer än 20 % av rösterna i ett företag men det är inte säkert att ett betydande inflytande föreligger, exempelvis om det finns avtal som begränsar ägarnas inflytande.) Våra intressebolag är listade nedan enligt Balders ägarandel. Serena Properties AB. Balders ägarandel: 56%. Serena fokuserar på fastighetsinvesteringar i Norden med inriktning på fastigheter i starka handelslägen. sättning inklusive statens ägarandel i intressebolagen1) ökade med 6,4 pro-cent och uppgick till 404,9 (380,7) miljarder kronor.

Ryssland.

Intressebolag är bolag som koncernen har ett betydande inflytande över, men inte bestämmande inflytande. Detta anses föreligga vid en ägarandel på lägst 20 % och högst 50 % av rösterna. Innehavet i det gemensamt styrda et Lunet AB redovisas enligt klyvningsmetoden. Det innebär bolag

Cos Systems AB (2015-2020) Branch: utveckla system för att drifta fibernät. Ekström Invests insats: styrelse, operativa insatser. Ägarandel vid exit: 22%, avyttrades till Pivot AB. Omsättning 2019: 29 Mkr. FitnessPlayer Sweden AB (2011-2017) Branch: musikmjukvara för gym och träningsanläggningar.

Eget kapital omfattar eget kapital i filialer, alla ägarandelar (med eller utan rösträtt) i dotterbolag och intressebolag (utom preferensaktier utan rösträtt som behandlas som räntebärande värdepapper och ingår under övrigt direktinvesteringskapital) samt annat kapitaltillskott.

ligt ägande förbättrades med 30 procent och uppgick till 10,9 (8 Medelantal anställda, inkl intressebolag. 192 536 svenska statens ägarandel i bolaget inte. till intressebolag, kommer 63 Mkr av reavinsten, motsvarande Vasakronans ägarandel i Norrporten ( 33,33%) att elimineras enligt gällande redovisningsregler  Not 12 Innehav i dotterföretag & intressebolag Dotterbolag BLF Fastighet AB, 556683-4007, säte Karlshamn, 1000 aktier, ägarandel 100 %. Bolaget äger  året uppgår Kvalitenas ägarandel till 21,9 % av rösterna och kapitalet i Maha Energy. Minskade hyresintäkter i Kvalitenas fastighetsägande intressebolag kan. Ekström Invest investerar uteslutande i tillväxtbolag med hög avkastningspotential och tar gärna en stor ägarandel. Intressebolag.

drygt 150 Mkr men också att vår ägarandel har minskat till cirka 14 procent, vilket medför att Corem inte längre redo-visas som ett intressebolag i Balderkoncernen. Resultatet av omklassificeringen från intressebolag till finansiell place-ring innebär att vårt innehav av kvarvarande Coremaktier Koncernens intressebolag består av Norrliden Mining AB (ägarandel 50%) och Nordic Iron Ore AB (ägarandel 19,25%). Norrliden Mining AB har undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner i Skelleftefältet och kan komma att bli en betydande kassagenererande verksamhet om de fortsatta undersökningarna medger gruvstart.
Vikt bagage sas

Intressebolag ägarandel

Ägarandel vid exit: 20 procent, avyttrades till Sharp Electronics Nordic Omsättning 2011: 80 Mkr. Konftel (innehav 1988–2011) Bransch: telekom/ljudteknologi Ekström Invests insats: styrelse, operativa insatser Ägarandel vid exit: 91,5 procent, avyttrades till Avaya Sweden Omsättning 2010: 108 Mkr. Zirkona Sweden (innehav 2009–2010) NCC Roads A/S i Danmark säljer sin 43-procentiga ägarandel i det litauiska bolaget UAB NCC Fegda.

Front Ventures intressebolag Vopy Technology AS flyttar till Sverige. Front Ventures ägarandel i nybildade Vopy AB uppgår till 7,54%. Vopy är i slutfasen av sin produktutveckling. Integration med den första partnern samt skarpa driftstester är planerade till oktober 2020.
Abb ludvika kontakt

doktor24 psykolog
avgiftningsklinik goteborg
sjukgymnast närhälsan olskroken
capital one customer service
autoliv linköping sommarjobb
var ligger västerbotten

DOTTERBOLAG INTRESSEBOLAG Ägarandel 100 % Ägarandel >50 % Ägarandel <50 % Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredo - visning för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31. Eurocons färdriktning bärs upp av våra visioner och mål samt vår affärsidé. Dessa utvecklas årligen, parallellt med

Stämman beslutade även om en utdelning om 2,00 Till Vasa stads koncern hör dotterbolag, intressebolag samt sex samkommuner. Med kommunkoncern avses en helhet som bildas av kommunen och en eller flera sammanslutningar och där kommunen ensam eller tillsammans med andra sammanslutningar som hör till kommunkoncernen har bestämmande inflytande i en eller flera sammanslutningar (dottersammanslutning). Vopy flyttar nu sin verksamhet till Sverige och påbörjar därmed sina planer för en framtida notering på en publik marknadsplats i Sverige. Emissionskursen är 2,50 kr/aktie vilket medför att Vopy AB värderas till 125,7 MSEK efter slutförd apportemission till nuvarande ägare i Vopy Technology AS. Front Ventures intressebolag Conax Group AB genomför en Pre-IPO på 15 MSEK 29 september, 2020 Conax tar in totalt 15 MSEK till kursen 1,50 kr vilket ger en pre-money värdering om 115,9 MSEK. Om SannMatt OM SANNMATT SannMatt är ett familjeägt bolag som grundades 1988 och bedriver investerings­verksamhet, kapitalförvaltning samt finansiell rådgivning. Investeringsverksamheten består av långsiktiga innehav i hel- eller delägda dotter- och intressebolag. Gemensamt för samtliga investeringar är att SannMatt kan tillföra såväl kapital som kompetens och spela en aktiv roll Därtill elimineras ett belopp som motsvarar ägarandelen, det vill säga 49,5 % i det koncernbolag som bolag A upprättar för interna bidrag mellan bolag A och bolag X efter 1.4.2016 och förändringarna i interna bidrag presenteras i koncernbokslutet på raden andel av intressebolagets resultat i resultaträkningen i koncernbokslutet samt på raden andelar i intressebolag i koncernens Eget kapital omfattar eget kapital i filialer, alla ägarandelar (med eller utan rösträtt) i dotterbolag och intressebolag (utom preferensaktier utan rösträtt som behandlas som räntebärande värdepapper och ingår under övrigt direktinvesteringskapital) samt annat kapitaltillskott.